Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä

20.05.2018

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

PJ-Kone Oy

Osoite

Tuunajärventie 169, 29640 HONKAKOSKI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0400 950 018

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Pekka Jokihaara

Osoite

Tuunajärventie 169, 29640 HONKAKOSKI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

pjkone@gmail.com, 0400 950 018

3

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Henkilötietolaki 8§, 13§

5

Rekisterin

tietosisältö

Yksilöintitiedot:

- Etunimi

- Sukunimi

- Osoite

- Postinumero

- Kaupunki

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään.


REKISTERISELOSTE 2

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Tuotteita tai palveluita tilatessa henkilötiedot luovutetaan tarvittaville osapuolille, kuten maksujärjestelmille laskutusta varten.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.